JuhaSavela Teemana talous.

Pikalainojen korkokaton lisäksi tarvitaan muitakin toimia

Viime vuosina yleistyneet pikavipit ovat vieneet lisääntyvästi luotonottajia velkakierteeseen ja kohtuuttomiin maksuvaikeuksiin. Silloin kun korkeakorkoisten pikavippien maksamiseen on pitänyt käyttää sosiaalitukia, ongelmiin ovat ajautuneet jo entuudestaan ahtaalla olevat ihmiset. Hälyttäviä merkkejä pikavippiasiakkaiden ongelmista kuului jo vuosia sitten.  Sittemmin on herätty siihen, että voimakas kulutusluottojen kasvu on omiaan lisäämään myös rahoitusalan riskejä.  Paljon riippuu myös siitä, minkälaisiin mittoihin luottolaitossektorin ulkopuolella tapahtuva luottojen myöntäminen kasvaa.  Tiedot luotonnon suuruudesta tarkentuvat vasta, kun eri lähteistä myönnetyt luotot saadaan jatkossa nykyistä kattavammin yhtenäisen seurannan piiriin.

 

Kulutusluottojen markkinointi hämmentää – talousosaamista tarvitaan

Luoton ottaminen on mainosten mukaan vaivatonta ja nopeaa.  Erityisesti tällaisia piirteitä on niiden rahoituksen tarjoajien mainonnassa, joilta ei vaadita samanlaista toimilupaa kuin pankeilta ja muilta luottolaitoksilta.  Mitä helpompaa on luottojen ottaminen, sitä suurempi vastuu lankeaa luoton ottajalle. Maksuhäiriöiden ja ulosotossa olevien velkojen lisääntyminen ennätystasolle viittaavat siihen, että luottoja otettaessa olisi monesti pitänyt käyttää huolellisempaa harkintaa.  Eri tahot ovatkin julkisuudessa vaatineet toimia erityisesti nuorten talousosaamisen parantamiseksi. 

Vastuuta taloudellisesta koulutuksesta on jo nyt luonnostaan koululaitoksella ja osansa siitä ovat ottaneet mm. järjestöt.  Oma roolinsa taloustietämyksen edistämisessä on Suomen Pankilla, Finanssivalvonnalla ja finanssitoimialalla itsellään.  Finanssivalvojien ja keskuspankkien toiminnasta asiakasvalistuksesta on kokemuksia myös muista Euroopan maista.  Niistä voi päätellä, että taloudellista valistusta ei suinkaan voi hoitaa pelkästään keskuspankkien tai valvontaviranomaisten antamalla yleisellä informaatiolla tai esiintymisillä.  Ne ovat tuiki tarpeellisia, mutta neuvonnalla pitää tavoittaa käytännönläheisesti eri-ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Tämä asettaa paljon vaatimuksia neuvonnan sisällölle, opetusmateriaalille ja toimintatavoille. Työ vaatii resursseja riippumatta siitä, mille tahoille lisävastuuta talousosaamisen parantamisesta sälytetään.  On hyvin tervetullutta pohtia, miten talosuosaamisesta huolehditaan pidemmällä aikavälillä.

 

Ylivelkaantumista ei voi ehkäistä vain kuluttajansuojasäännöksillä

Pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tarjonta ei sinänsä ole täysin villiä.  Luottoja antavien yritysten on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle ja yritysten on noudatettava asiakasliiketoiminnassaan kuluttajansuojasäädöksiä.  Yrityksiä on myös ohjeistettu siitä, että niiden tulee noudattaa vastuullisia luotonmyöntökäytänteitä.  Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa kuluttajaluottojen markkinoinnin ja luottosopimusten lainmukaisuutta. 

Viimeisin lainsäätäjän toimenpide ylivelkaantumisen hillitsemiseksi on pikaluotoista sovittavan koron ylärajan asettaminen 20 prosenttiin.  Likimäärin tämän suuruisia todellisia vuosikorkoja on nähty jo nyt mm. luottolaitostoimiluvan perusteella toimivien rahoitusyhtiöiden luottoesitteissä. 

Enimmäiskoron asettaminen 20 prosenttiin pyrkii ohjaamaan luotonantajia arvioimaan huolellisesti sitä, että asiakas pystyy maksamaan luoton takaisin.  Mikäli asiakkaaseen liittyy niin suuri riski, että korkotaso tulisi asettaa yli 20 prosenttiin vuositasolla, luottoa ei mahdollisesti myönnetä.  Tämän logiikan mukaan erittäin korkeakorkoisen pikaluototuksen tulisi vähentyä ja asiakkaiden velkaantumisen taittua.  Velkaantumisvaikutusten ennakointi ei kuitenkaan ole suoraviivaista, koska korkokaton tiukennuksen takia pikaluottoyritykset arvatenkin muuttavat liiketoimintamallejaan. Tällöin korkokaton teho vaimenee eikä toivottua velkaantumisen taittumista mahdollisesti saada aikaan.  Eduskunnan talousvaliokunta tunnisti lakiesityksen käsittelyn yhteydessä tarpeen uudistaa säädöksiä myös muiden kuin nyt tehtyjen muutosten osalta.  Asiaan jouduttaneen palaamaan viimeisään silloin. kun saadaan seurantatietoa korkokaton vaikutuksista.  Korokokaton tiukentamista koskevan lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2019.

 

Pelisäännöt kaipaavat laajempaa tarkistamista

On hyvä, että pikaluottoyrityksiä on ohjeistettu vastuulliseen luotonantoon. Vastaavia vaatimuksia on pankeilla ja muilla luottolaitoksilla.  Sen sijaan pikaluottoyrityksillä ei ole esimerkiksi sellaisia vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksia, jotka luottolaitostoimiluvan omaavilla pankeilla ja rahoitusyhtiöillä on. Ongelmaluottojen seuranta ja niiden riskeihin puuttuminen valvojien toimesta on luonnollisesti luottolaitossektorissa tehokkaampaa kuin niissä yrityksissä, joihin vastaava valvonta ei ulotu. 

Pankkisektoriin verrattuna erilaiset pelisäännöt heijastuvat pikaluottoyhtiöiden ja muiden luottolaitossääntelyn ulkopuolella toimivien luotonantajien liiketoimintaan.  Mikäli tällaisen varjopankkitoiminnan osuus kulutusluotoista tulee yhä merkittävämmäksi, kasvaa myös toiminnan sääntelyn ja valvonnan tarve. Yritysten toiminnan vaikutukset koko talouden kannalta edellyttänevät niiden osalta mm. luotonannon riskienhallinnan sääntelyn sekä makrovakausvälineiden käyttömahdollisuuksien arviointia.  

 

Aiheeseen liittyvää

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Talousvaliokunnan mietintö

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_39+2018.aspx

Tilastokeskuksen lausunto talousvaliokunnalle. Tieoja kulutusluotoista:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-228070.pdf

 

Tilastokeskus

Findikaattori

Kotitalouksien velkaantuneisuus

https://findikaattori.fi/fi/28

Ulosottovelalliset

https://findikaattori.fi/fi/35

 

Suomen Pankki

Kotitalouksien luotot ja talletukset

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/taulukot/rati-taulukot-fi/pt_kotitalouksien_lainat_ja_talletukset_fi/

Tiedonkeruun laajentaminen rahoitussektorista

https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2019/suomen-pankki-laajentaa-tiedonkeruutaan--tavoitteena-kattavampi-kuva-velkaantumisesta-ja-rahoituskanavien-muutoksista/

 

Aluehallintovirasto

Luotoantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteri

https://www.avi.fi/documents/10191/19290/Luotonantajarekisteri_060313/44cb059e-268a-4aef-a0fc-51fc622c4d4e

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kuluttaja-asiamiehen linjaus kulutusluottojen tarjoamisesta:

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/kuluttajaluottojen-tarjoaminen/#luottolinjaus11

 

Takuusäätiö

Neuvoja ja tietoa Takuusäätiön palveluista

https://www.takuusaatio.fi/itseapu/sikavippi

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat